Juridisk rådgivning

Ska ni sälja eller köpa ett företag? En försäljning och ett förvärv av ett företag är oftast förknippad med en rad komplexa juridiska och ekonomiska frågor. Därav är det extra viktigt att känna till dem juridiska och ekonomiska regler som gäller vid en försäljning eller ett förvärv av ett företag innan man genomför själva affären. Här är några av våra tilläggstjänster:

Upprättande av avtal och andra handlingar

– Köp- eller överlåtelseavtal
Ska ni köpa eller sälja ett företag utan inblandning av någon erfaren företagsmäklare eller företagsförmedling? Då är det extra viktigt att ni har rätt avtal som reglerar överlåtelsen eller förvärvet. Det viktigt att känna till alla skattemässiga och bolagsrättsliga regler innan man köper eller säljer ett företag. När väl överlåtelsen eller förvärvet har skett är det oftast för sent att rätta till eventuella misstag. Därför är det extra viktigt att känna till dem olika bolags- och skattemässiga regler som gäller vid en överlåtelse eller förvärv.

En överlåtelse eller ett förvärv av ett företag eller en verksamhet/rörelse kan ske på flera sätt.

De vanligast förekommande är:
1. Köpa/sälja av aktierna i aktiebolag.
2. Köpa/sälja andelarna i handels- eller kommanditbolag.
3. Köpa/sälja innehållet i företaget – verksamheten/rörelsen, dvs inkråmet. Kallas för inkråmsförvärv, inkråmsöverlåtelse eller inkråmsförsäljning.
4. Köpa/sälja enskilda tillgångar i företaget.

Varje sätt att sälja eller köpa ett företag eller verksamhet har sina fallgropar och regleras av särskilda skatteregler som man måste ta hänsyn till. Därför är det extra viktigt att tänka till innan man säljer eller köper ett företag eller verksamhet/rörelse.

Vi hjälper er att planera er försäljning eller ert förvärv så att ni dels slipper alla fallgropar och dels uppnår ett fördelaktigt skatteresultat. Vi hjälper även till med upprättande av alla avtal oavsett hur köpet eller försäljningen genomförs.

– Skuldebrev
Ska ni sälja ert företag delvis mot revers, dvs ni lämnar en skuld till köparen. Då är det extra viktigt att ha ett skuldbrev som reglerar detta och som gör att ni kan kräva in er skuld ifall säljaren inte betalar skulden.

-Fullmakt
Ska någon företräda dig vid ett eventuellt köp eller försäljning? Då är det extra viktigt att ha en fullmakt med rätt behörighet och befogenhet så att den som företräder inte kan agera illojalt.

-Kompanjonsavtal och aktieägaravtal
Är ni flera delägare? De är ganska vanligt att man kommer väldigt bra överens i början, men när problemen börjar uppstå så kommer man oftast inte lika bra överens. Därav ska man alltid reglera delägarskapet genom ett skriftligt avtal.

Vi kan hjälpa er att reglera delägarskapet genom att upprätta ett kompanjonsavtal (handelsbolag, kommanditbolag, enkelt bolag) eller ett aktieägaravtal (aktiebolag) som reglerar delägarskapet.

Tolkning och förklaring av avtal och andra handlingar
Vi hjälper er med tolkning och förklaring av väsentliga avtal och handlingar.

Exempel på vanligt förekommande avtal:
– Hyresavtal: Vilken verksamhet får bedrivas i lokalen? Är bolaget förstahandshyresgäst? Har man besittningsskydd? Kan man hyra ut i andrahand? Får man arrendera ut verksamheten?
– Bonus- eller förskottsavtal: Avtalen är ganska vanligt förekommande bland bryggerier och liknande. Vad har man för rättigheter och skyldigheter? Hur säger man upp ett avtal inför en försäljning? Kostar det något att säga upp ett avtal vid en försäljning?
– Franchiseavtal: Franchiseavtal är oftast skrivna av franchisegivarna och oftast till deras fördel. Franchisetagarna får oftast inget större handlingsutrymme, utan brukar vara ganska ”inlåsta”. Därav är det extra viktigt veta vad man som franchisetagare har  för skyldigheter och rättighet gentemot franchisegivaren? Kan man sälja verksamheten?
– Leasing eller låneavtal: Kan avtalen överlåtas? Måste man lösa lånet eller avtalet vid en överlåtelse?

Skattplanering eller skatteoptimering
Innan man köper eller säljer ett företag eller verksamhet/rörelse är det viktigt att känna till skatteffekterna av transaktionen. Vi hjälper er att fastställa er skattesituation och hjälper er att uppnå en fördelaktig skattesituation vid en försäljning eller vid ett köp.